Souhlas se zpracováním osobních údajů

Maternity-care-krokodyl-tobik

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů (dále jen „ÚOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlasu společnosti Maternity care s.r.o., IČ: 2909022, sídlem: Křivenická 450/21, 181 00 Praha 8, tel.: 775 424 203, mail: info@maternity-care.cz; jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas s tím, aby zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím náhradového systému Auksys) moje osobní údaje a mnou, jakožto zákonným zástupcem, sdělené osobní údaje i mého dítěte nebo dětí.
Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovány, zahrnují u dítěte – jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození dítěte. U zákonného zástupce jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt, mailové a telefonní spojení a údaje z předložených dokladů (údaje, které jsou
sděleny za účelem vystavení různých potvrzení, například pro zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovny).

Po skončení kurzu v časovém horizontu 6 měsíců budou tyto údaje skartovány u písemné přihlášky. Data v rezervačním systému Auksys v elektronické podobě budou vymazána v horizontu 12 měsíců od skončení kurzu.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil. Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu bude mít za následek to, že některé služby nebude možné poskytovat, zejména funkce a výhody vyplývající z používání rezervačního a náhradového
systému Auksys.

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace z aktivit a kurzů výše uvedené společnosti za účelem jejich prezentace na webu a Facebooku společnosti a dále na případných reklamních letácích.
Souhlasím s využitím osobních údajů (jména, příjmení, mailového spojení a telefonu) za účelem marketingových akcí společnosti, zejména pro informování o dalších aktivitách vhodných pro dítě v rámci kurzů plavání a dalších aktivit pořádajících výše uvedenou společností, komunikace a pro zajištění relevantních potřeb, nabídnutí a poskytnutí vhodných
obchodních nabídek.
Tyto souhlasy se udělují na dobu 10 let.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět; požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; požadovat po nás výmaz těchto
osobních údajů.

Kurzy plavání pro děti
od 6-ti měsíců do 4 let
ve Sportovním centru Řepy