Souhlas s provozním řádem a poskytnutí první pomoci

Maternity-care-krokodyl-tobik

V souladu s  ustanovením § 35 zákona č.372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění a jeho zákonní zástupci výše uvedené nezletilé osoby souhlasím s poskytnutím zdravotnických služeb, které jsou nad rámec § 38 odst. 1, písm. C) a odst. 4, písm. B), tedy poskytnutí nezbytné péče k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, poskytnutí neodkladné péče první pomoci, nezbytně nutná hospitalizace související nezbytnou zdravotní péči apod.

Provozní řád

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO PLAVÁNÍ DĚTÍ OD 6. MĚSÍCŮ DO 7 LET

VE SPORTOVNÍM CENTRU ŘEPY
(Platný od 1.8.2021)
1. Plavecké kurzy pro SC Řepy zajišťuje: Maternity Care s. r. o.
se sídlem Křivenická 450/21
181 00 Praha 8 -Čimice
IČO:29009022
2. Účastníci lekcí plavání jsou povinni dodržovat Provozní řád Maternity care s.r.o. a Návštěvní řád SC Řepy a
bezpečnostní pokyny zaměstnanců.
3. Do bazénů nemají přístup nemocné děti, dále osoby trpící vlasovými nebo kožními, či jinými přenosnými
chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vlivem
návykových látek.
4. Přítomnost rodičů s dětmi ve vodě je možná. Maximální počet osob je dán kapacitou bazénu, přičemž
minimální plocha vodní hladiny na jednoho koupajícího se činí 0,8 m².
5. Po řádném přihlášení a zaplacení kurzovného Maternity care, vystaví recepční SC Řepy před každou lekcí
nabitý čip na 60 min. Rodič má 15 min na to, aby připravil sebe a své dítě na lekci plavání, tzn., že turnikety
u pokladen prochází cca 15 min před začátkem lekce, neboť od momentu načtení čipu u turniketu začíná
běžet předplacený čas. Samotná lekce plavání trvá 30 min. Po skončení lekce rodič spolu s dítětem opouští
bazén a během 15 min by měl spolu s dítětem opustit bazénovou část SC Řepy, převléci se a vrátit čip na
pokladně. V případě, že si rodič dobrovolně prodlouží pobyt ve vodním světě SC Řepy, nebo se časově
nevejde do 60 min limitu, je mu od této chvíle čas automaticky po 1 min zpoplatněn částkou rovnající se
hodinovému vstupnému 5,- Kč za každou minutu.
6. Další doprovázející osoby (babička, druhý rodič apod.) jsou též povinni řídit se bezpečnostními pokyny
a respektovat Provozní a Návštěvní řády. Tyto osoby se do prostor bazénu též převlékají a mají vstup na 45
min zdarma. Pokud si pobyt v SC Řepy prodlouží, opět se jim strhává 5 Kč/min. O přítomnosti těchto osob
je nutné informovat instruktorku, a to nejlépe týden předem. Větší počet dalších osob může snížit pozornost
dětí a tím zásadně narušit průběh lekce. Tyto osoby sledují průběh lekce co možná nejméně nápadně.
V žádném případě nesmí do průběhu lekce zasahovat.
7. Před vstupem do šaten rodiče odloží kočárky za pokladnami na místo vyhrazené pro odložení kočárků.
Za věci odložené v kočárku provozovatel kurzu ani provozovatel SC Řepy neručí.
8. Rodič se převlékne v šatnách. Po dobu nezbytně nutnou k převlékání a osprchování odloží dítě do ohrádky
(cestovní postýlky) a zabrání tak případnému úrazu dítěte. Ke stejnému účelu může doprovod použít i vlastní
přenosnou autosedačku. V šatnách vyhrazených pro děti jsou k přebalení dítěte určeny přebalovací stoly
(pulty) s omyvatelnou podložkou.
9. Před vstupem do bazénu se rodič i dítě osprchuje mýdlem bez plavek. Osprchováním se dítě reflexně
vymočí. V případě, že tento bod rodič nebude dodržovat, může ho organizátor vyloučit z kurzu. Dítě musí mít
do bazénu plenkové kalhotky určené do vody nebo plavečky s pevnou gumičkou okolo nohou.
10. Všem maminkám se doporučuje na bazén se odlíčit.
11. Použité plenky se vyhazují do odpadkových košů, které jsou k dispozici k tomuto účelu v šatně.
12. Při použití nočníku je nutné jeho obsah vylít do WC a poté nočník vypláchnout.
13. Vstup na bazén je povolen pouze pro účastníky kurzu.
14. Na bazén vstupuje rodič až tehdy, pokud začíná lekce plavání týkající se jeho dítěte (nejdříve 5 min
před zahájením lekce). Do té doby vyčká na místě předem určeném provozovatelem
15. Již běžící lekci není žádoucí rušit svým předčasným či naopak pozdním příchodem.
16. Rodič je po celou dobu lekce odpovědný za své dítě. Dítě nespouští z dohledu a dbá pokynů
instruktorky. Rodič se s dítětem zapojuje do hry a nesmí lekci jakýmkoliv způsobem narušovat. O případném
vyloučení z lekce rozhoduje instruktorka. O vyloučení z celého kurzu rozhoduje organizátor plavání. Po
ukončení lekce plavání se rodič přesune do šatny, kde sebe a své dítě osprchuje a obleče.
17. Pro potřeby kojení v průběhu kurzu je vyčleněna 1 rodinná převlékárna s cestovní postýlkou.
18. Po každé lekci plavání je nutné dodržet nejméně 30 min nutnou dobu k aklimatizaci dítěte a je nutné ji
z provozních důvodů akceptovat a dodržet. Pro aklimatizaci dětí na venkovní prostředí před odchodem jsou
vyhrazené prostory v přilehlé restauraci.
19. Za bezpečnost dětí po celou dobu lekce v bazénu i v ostatních prostorech odpovídá rodič.
20. Při eventuálním úrazu poskytne první pomoc instruktorka, či plavčík a postupuje dle předepsaných instrukcí.
21. Při znečištění vody dítětem (stolice, zvratky, hlen, krev apod.), stejně jako při jakémkoli jiném viditelném
znečištění vody, je rodič povinen tuto situaci nahlásit instruktorce, která vede lekci plavání. Provozovatel
provoz okamžitě přeruší do odstranění závady a postupuje dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení
hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích
ploch (dále jen „vyhláška č. 238/2011 Sb.“). Za kvalitu vody odpovídá provozovatel dle vyhlášky č. 238/2011
Sb. Při kurzech není v bazénu a jeho okolí možný souběh dalších činností. Teplota vody se pohybuje mezi
28-32°C. Teplota vzduchu 28 – 30°C.

22. Při výuce ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č. 84/2001 Sb. o
hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Hračky a pomůcky používané
v bazénku jsou dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich
nedostala voda. Všechny se denně po skončení kurzu důkladně očistí, vydezinfikují a důkladně opláchnou
pod tekoucí vodou a uloží na vyhrazeném suchém místě. Za očistu pomůcek zodpovídá pronajímatel. Z
důvodu zabránění vzniku rezistence bakterií se dezinfekční prostředky střídají cca po měsíci s různou aktivní
látkou a přesně se dodržuje expoziční doba dle návodů výrobců. Používané dezinfekční prostředky jsou
uloženy v uzavíratelné skříňce ve skladu.
23. Veškeré pomůcky, podložky, hračky, nočníky a všechny další věci potřebné k provozu jsou ukládány na
místě k tomu určeném, ve skladu v bazénové části SC Řepy.
24. Lekce plavání dětí probíhají od 8:30 -12:00 hod., bez přístupu veřejnosti.
25. Úklid zajišťuje provozovatel bazénu.

Kurzy plavání pro děti
od 6-ti měsíců do 4 let
ve Sportovním centru Řepy